دانلود کتاب

کتاب موبایل

دانلود کتاب

کتاب موبایل

دانلود کتاب

طبقه بندی موضوعی
جهت دانلود رمان ها فقط بروی نام آن کلیک کنیددون جووانی | پرنیان
دون جووانی | کتابچه

کارد  و  پنیر | پرنیان
کارد  و  پنیر | کتابچه

شام مهتاب ( زهرا ناظمی زاده ) | پرنیان
شام مهتاب ( زهرا ناظمی زاده ) | کتابچه

وام ازدواج | پرنیان
همیشه با همیم | پرنیان
سیاه و خاکستری | پرنیان

من نفسم | پرنیان
من نفسم | کتابچه

سیگار شکلاتی ( کامل نیست  ) | پرنیان
سیگار شکلاتی ( کامل نیست  ) | کتابچه
 ادامه بزودی . . .

غزال | پرنیان
غزال | کتابچه
غزال | افبوک

همخانه ی  ارواح ( 1 ) | پرنیان
همخانه ی  ارواح ( 1 ) | کتابچه

همخانه ی  ارواح ( 2 ) طلسم چاه  | پرنیان
همخانه ی  ارواح ( 2 ) طلسم چاه | کتابچه

باد ما را با خود خواهد برد | پرنیان
باد ما را با خود خواهد برد | کتابچه

انتقام خون ( 1 ) جلد اول | پرنیان
انتقام خون ( 1 ) جلد اول | کتابچه

خون آشامان در آمریکا ( 1 ) رافائل | پرنیان
خون آشامان در آمریکا ( 2 ) جابریل | پرنیان
خون آشامان در آمریکا ( 3 ) راجموند | پرنیان
 جلد 4 در حال ترجمه میباشد

گوسفند نباشید | کتابچه

چرخه عشق ما سه نفر | پرنیان
چرخه عشق ما سه نفر | کتابچه

 دره عروسک ها Valley Of  The Dolls| پرنیان
 دره عروسک ها Valley Of  The Dolls| کتابچه

آیگل  | پرنیان

باغ مارشال ( 1 ) جلد اول | پرنیان

کمپ تابستانی | پرنیان
کمپ تابستانی | کتابچه

شاه شطرنج | پرنیان
شاه شطرنج | کتابچه

هانیا | پرنیان
هانیا | کتابچه

هبوط | پرنیان
هبوط | کتابچه

عشق و مسئولیت ( 1 ) پرنیان
عشق و مسئولیت ( 2 ) گرگ و مهتاب | پرنیان

عشق و مسئولیت ( 1 ) کتابچه
عشق و مسئولیت ( 2 ) گرگ و مهتاب | کتابچه

اشرافی شیطون بلا | پرنیان

گوهر مقصود | پرنیان
گوهر مقصود | کتابچه

دو سه تا شیطونا | پرنیان
دو سه تا شیطونا | کتابچه

آناهیتا | پرنیان
آناهیتا | کتابچه

دردم | پرنیان

عشق و سنگ ( 1پرنیان
عشق و سنگ ( 2پرنیان

می گل ( 1 ) پرنیان
می گل ( 1 ) کتابچه
می گل ( 1 ) افبوک

می گل ( 2 ) پرنیان
می گل ( 2 ) کتابچه
می گل ( 2 ) افبوک

می گل ( 3 ) جنون بی قانون | پرنیان
می گل ( 3 ) جنون بی قانون | کتابچه

عشق و سنگ ( 1کتابچه
عشق و سنگ ( 2 ) کتابچه

زندگی  آذر ( 1 ) پرنیان
زندگی  آذر ( 2 ) عاشقی بعد از فراموشی | پرنیان

زندگی  آذر ( 1 ) کتابچه
زندگی  آذر ( 2 ) عاشقی بعد از فراموشی | کتابچه


قاتل دوست داشتنی ( 1 ) | پرنیان
قاتل دوست داشتنی ( 2 ) محکوم به مرگ | پرنیان

قاتل دوست داشتنی ( 1 ) | کتابچه
قاتل دوست داشتنی ( 2 ) محکوم به مرگ | کتابچه


عروسک جون | پرنیان
عروسک جون | کتابچه

به جرم کدام گناه نکرده ( 1 ) جلد اول | پرنیان
جلد دومش بزودی . .


شیوه ی یک جنتلمن | پرنیان
شیوه ی یک جنتلمن | کتابچه

چشم برزخی ( 1 ) | پرنیان
چشم برزخی ( 2 ) والهالا | پرنیان
چشم برزخی ( 3 ) برخاست | پرنیان

چشم برزخی ( 1 ) | کتابچه
چشم برزخی ( 2 ) والهالا | کتابچه
چشم برزخی ( 3 ) برخاست | کتابچه

چشم برزخی ( 1 ) | افبوک
چشم برزخی ( 2 ) والهالا | افبوک
چشم برزخی ( 3 ) برخاست | افبوک


آدم و حوا ( 1 ) پرنیان

آدم و حوا ( 2 ) برزخ اما .. | پرنیان


آدم و حوا ( 1 ) کتابچه

آدم و حوا ( 2 ) برزخ اما .. | کتابچه


سقوط نرم | پرنیان

سقوط نرم | کتالچه


فرزند آتش ( 1 ) چشم های سرخابی | پرنیان

فرزند آتش ( 2 ) کریشنا | پرنیان

فرزند آتش ( 3 ) درنده ی  ولارینال | پرنیان


فرزند آتش ( 1 ) چشم های سرخابی | کتابچه

فرزند آتش ( 2 ) کریشنا | کتابچه

فرزند آتش ( 3 ) درنده ی  ولارینال | کتابچه


فدیسه ی نجس ( 1 ) | پرنیان

 فدیسه ی نجس ( 2 ) محکوم شب پر گناه | پرنیان


برادر ناتنی | پرنیان

برادر ناتنی | کتابچه


ساطور | پرنیان

ساطور | کتابچه


شیطان یتیم | پرنیان

شیطان یتیم | کتابچه


گناهکار | پرنیان

گناهکار | کتابچه


هیچوقت دیر نیست | پرنیان

فدیسه ی نجس ( 1 ) | کتابچه
 فدیسه ی نجس ( 2 ) محکوم شب پر گناه | کتابچه


فدیسه ی نجس ( 1 ) | افبوک

 فدیسه ی نجس ( 2 ) محکوم شب پر گناه | افبوک


کژال ( 1 ) |  پرنیان
کژال ( 2 ) جای این قلب خالیستپرنیان

کژال ( 1 ) | کتابچه
کژال ( 2 ) جای این قلب خالیستکتابچه


سکرت secret | پرنیان
سکرت secret | کتابچه


گرگینه ( 1 ) | پرنیان
گرگینه ( 2 ) یک قطره تا خون | پرنیان


گرگینه ( 1 ) | کتابچه
گرگینه ( 2 ) یک قطره تا خون | کتابچه


گرگینه ( 1 ) | افبوک
گرگینه ( 2 ) یک قطره تا خون | افبوک


عشق بی رحمه ( 1 ) | پرنیان
عشق بی رحمه ( 2 ) جدال شیدایی | پرنیان

عشق بی رحمه ( 1 ) | کتابچه
عشق بی رحمه ( 2 ) جدال شیدایی | کتابچه


ساقی ساغر شیطان | پرنیان
ساقی ساغر شیطان | کتابچه

لرد سوداگران ( 1( پرنیان )
لرد سوداگران ( 2 ) دوئل حقیقت ( پرنیان )

لرد سوداگران ( 1( کتابچه)
لرد سوداگران ( 2 ) دوئل حقیقت ( کتابچه)

هورزاد ملکه ی آتش ( 1 ) جلد اول ( پرنیان )
هورزاد ملکه ی آتش ( 2 ) جادوگران رانده شده ( پرنیان )

هورزاد ملکه ی آتش ( 1 ) جلد اول ( کتابچه)
هورزاد ملکه ی آتش ( 2 ) جادوگران رانده شده ( کتابچه )

زمزمه عشق


تلنگر سیاه | پرنیان
تلنگر سیاه | کتابچه

نبات و بادام تلخ ( پرنیان )
نبات و بادام تلخ ( کتابچه )

دروغ شبرین ( پرنیان )

روباهای ممنوع ( پرنیان )
رویاهای ممنوع ( کتابچه )


مرده زاد ( پرنیان )
مرده زاد ( کتابچه )

دژکوب ( پرنیان )
دژکوب ( کتابچه )

غرور تلخ ( پرنیان )

ما شش پسر ( پرنیان )
ما شش پسر ( کتابچه )

افسانه شاه قهرمان ( 1 )  پرنیان + کتابچه
افسانه شاه قهرمان ( 2 )  پرنیان + کتابچه
افسانه شاه قهرمان ( 3 )  پرنیان + کتابچه
افسانه شاه قهرمان ( 4 )  پرنیان + کتابچه
افسانه شاه قهرمان ( 5 )  پرنیان + کتابچه
جلد 6 و 7 بزودی قرار داده مبشود


اگر چه اجبار بود |  پرنیان
اگر چه اجبار بود | کتابچه 
اگر چه اجبار بود |   افبوک

عشق شازده | پرنیان
عشق شازده | کتابچه

اسرار جنگل تاریک | پرنیان
اسرار جنگل تاریک | کتابچه

عروس خون بس | پرنیان
عروس خون بس | کتابچه

کابوس | پرنیان
کابوس | کتابچه

تاجماه |  پرنیان

 تاجماه | کتابچه

آتروپات ( 1 ) پرنبان
آتروپات ( 2 ) الهاگان جهنم  ( پرنیان )
آتروپات ( 1 و 2 ) هر دو جلد ( پرنیان )

آتروپات ( 1 ) کتابچه
آتروپات ( 2 ) الهاگان جهنم ( کتابچه )
آتروپات ( 1 و 2 ) هر دو جلد ( کتابچه )

دل بندزده (  پرنیان )

دیدبان ذهن ( 1 ) جاوا پرنیان
دیدبان ذهن ( 1 ) جاوا کتابچه
نکته : جلد دوم این کتاب با نام ( فواد ) هنوز کامل نشده

افسانه ارابلا ( پرنیان )
افسانه ارابلا ( کتابچه )

دل من , دل تو ( پرنیان )
دل من , دل تو ( کتابچه )
دل من , دل تو ( اف بوک )

آنتی عشق ( پرنیان )
آنتی عشق ( کتابچه )

حریم عشق

زندگی زناشوی

طلسم خاکستری

ازدواج بخاطر بردارم ( 1 ) جلد اول
جلد دوم در حال تایپ

پسران بد ( پرنیان )
پسران بد ( کتابچه )
پسران بد ( افبوک )

هیچ کسان ( 1 ) پرنیان
هیچ کسان ( 2 ) پرنیان
هیچ کسان ( 3 ) پرنیان
هیچ کسان ( هر سه جلد) پرنیان

هیچ کسان ( 1 ) کتابچه
هیچ کسان ( 2 ) کتابچه
هیچ کسان ( 3 ) کتابچه
هیچ کسان ( هر سه جلد) کتابچه

نکته : جلد چهارم هیچ کسان 4 (  ریونیز ) بزودی . . . 

هیچ کسان ( 1 ) افبوک
هیچ کسان ( 2 ) افبوک
هیچ کسان ( 3 ) افبوک
هیچ کسان ( هر سه جلد) افبوک

نفرین یک جسد ( 1 ) پرنیان
نفرین یک جسد ( 2 )جادو | پرنیان

نفرین یک جسد ( 1 ) کتابچه
نفرین یک جسد ( 2 ) جادو | کتابچه

منشی  مدیر

دکل ( پرنیان )  ( کتابچه )( افبوک )

عشق به توان 6 ( پرنیان )
عشق به توان 6 ( کتابچه )
عشق به توان 6 ( اف بوک )

بختک ( پرنیان )
بختک ( کتابچه )
بختک ( اف بوک )

به قلب من نگاه کن

تیدا ، زاده نور یا تاریکی ؟ پرنیان + کتابچه

مومیایی | پرنیان
مومیایی | کتابچه

وارث عذاب عشق ( فریده شجاعی )

پارک

همیشه با همیم

هر عهدی بستم  پاش ایستادم

حس چوبی

کوه غرور

دل من دل تو ( پرنیان )
دل من دل تو ( کتابچه )

عمارت عشق ( پرنیان )
عمارت عشق ( کتابچه )

پنجمین نفر

از ما بهترون ( 1 ) پرنیان  +  کتابچه
از ما بهترون ( 2 ) پرنیان  +  کتابچه
از ما بهترون ( 3 ) پرنیان کتابچه
از ما بهترون ( 4 ) پرنیان  کتابچه
از ما بهترون ( 1 و 2 و 3 و 4 ) هر چهار جلد - پرنیان

درنده تاریک شب ( 1 ) پرنیان
درنده تاریک شب ( 2 ) در بطن شب | پرنیان
درنده تاریک شب ( 3 ) در انتهایی ترین نقطه شب | پرنیان

درنده تاریک شب ( 1 ) | کتابچه
درنده تاریک شب ( 2 ) در بطن شبکتابچه
درنده تاریک شب ( 3 ) در انتهایی ترین نقطه شب |کتابچه

هر دو باختیم

ورود عشق ممنوع

MAN من ( پرنیان )
MAN من ( اف بوک )

قصر یخی ( پرنیان )
قصر یخی ( کتابچه )

انتقام میگیرد ( پرنیان )
انتقام می گیرد ( کتابچه )

بانوی سرخ ( کتابچه )

از غرور تا عشق

مثلث زندگی من

کولی ( پرنیان )
کولی ( کتابچه )
کولی ( اف بوک )

عشق فیزیکی

زمزمه عشق

ویلان ( خورشید - ر )

لطفا گوسفند نباشبد ( کتابچه )

پانزده سال کابوس ( 1 ) جلد اول

خانم سنگی

به فلب من نگاه کن

الماس ( پرنیان )
الماس ( کتابچه )

آیین من ( 1 و 2 ) جلد اول و دوم

 پسران مغرور دختران شیطون

راز شاهزاده شهر جادو (1) جلد اول
جلد دوم بزودی

ابریشم و عشق

کوه شبشه ای

خاطرات گمشده طرلان

صنم پرست

دلتنگی های ستاره

هم جنس من ( پرنیان )

هم جنس من ( کتابچه )

هم جنس من ( اف بوک )


ولهان ( 1 ) پرنیان + کتابچه  +  افبوک

ولهان ( 2 ) ظهور تریبل ها

ولهان ( 3 ) دنیای درون ( نصفه است و در حال تایپ )


غرور عاشقان

ازدواج توتیا


دریا ( ماندانا مودب پور )


عشقم را نادیده نگیر ( پرنیان )

عشقم را نادیده نگیر ( کتابچه)


من روحم

قفسی برای آرامش


برزخ اما بهشت ( پرنیان )

برزخ اما بهشت ( کتابچه )

برزخ اما بهشت ( افبوک )


آسانسور ( پرنیان )

آسانسور ( کتابچه )

آسانسور ( افبوک )


تو سهم منی ( پرنیان )

تو سهم منی ( کتابچه )

تو سهم منی ( افبوک )


عشق دردناک ( پرنیان )

عشق دردناک ( کتابچه )


آرام وحشی ( پرنیان )

آرام وحشی ( کتابچه )


وسوسه ( پرنیان )

وسوسه ( کتابچه )


دو نیمه سیب ( 1 )

دو نیمه سیب ( 2 )


هکر قلب من ( پرنیان )

هکر قلب من ( کتابچه )

هکر قلب من ( اف بوک )


عسل تلخ ( پرنیان )

عسل تلخ ( کتابچه )

عسل تلخ ( افبوک )


محله ممنوعه ( 1 ) جاوا - پرنیان

محله ممنوعه ( 2 )NDE - جاوا پرنیان


زن کمان گیر ( بخش اول ) جاوا - پرنیان

زن کمان گیر ( بخش دوم ) جاوا - پرنیان


زن کمان گیر ( نسخه  یک بخشی - حجم بالا ) جاوا - پرنیان


نه خانی آمد ، نه خانی رفت


در سکوت یک زن


خاله بازی


شب های غربت


یک روز با ما , یک روز بر ما ( پرنیان ) + ( کتابچه ) + ( اف بوک )


 آسمان دیشب، آسمان امشب ( پرنیان ) ( کتابچه ) ( اف بوک )

شیرینی یک تلخی


ملکه ی عذاب


همکارم مبشی؟ ( پرنیان )

همکارم میشی؟(  کتابچه)


 از عشق بدم بدم بدم می آید ( پرنیان ) ( کتابچه )


گل حسرت ( 1 )

گل حسرت ( 2 )


لرد سوداگران

درد و احساس


 اتاق کاهگلی ( 1 ) پرنیان  + کتابچه

 اتاق کاهگلی ( 2 )جن گیری شیدا ( پرنیان + کتابچه )


 به پایانم کشاند آغاز تو

عشق  و  دیوانگی

نام تو زندگی من


آینه  زمان ( 1 ) دختر گمشده تاریخ
آینه  زمان ( 2 ) فرزند خورشید
آینه  زمان ( 3 ) شاهزاده پارت
آینه  زمان ( 4 ) ظهور و سقوط


قتل سپندیار ( 1 )
قتل سپندیار ( 2 ) پیله ات را بگشا

ارژنگ

نذار دنیا رو دیوونه کنم

دالان بهشت

 اتفاق عاشقی ( پرنیان )
اتفاق عاشقی ( کتابچه )
جن زده

وحشی اما دلبر

موژان من

یک شب آرامش

عشق پیری

ترانه ات میشوم

رمان خارجی خاطرات خون آشام  ( هر 5 جلد ترجمه شده )


خاطرات خون آشام ( 1 ) بیداری
خاطرات خون آشام ( 2 ) کشمکش
خاطرات خون آشام ( 3 ) غضب
خاطرات خون آشام ( 4 ) اتحاد تاریک
خاطرات خون آشام ( 5 ) شب هنگام


شب های ایرانی ( ر - اعتمادی )

در تمنای توام ( 1 )
در تمنای توام ( 2 )  همه سهم دنیا رو ازم بگیر

نوتریکا ( 1 ) جلد اول
نوتریکا ( 2 ) جلد دوم

الهه عشق من

شب های  تنهایی ( نرگس عینی )

با گرگ ها می رقصد

فقط برای من بخوان

 برای من بخون , برای من بمون

کیستار ( 1 ) جلد اول
کیستار ( 2 ) جلد دومدست های خونین

بازنده

مهر  و  مهتاب ( تکین حمزه لو )

در جگر خاریست

سوگولی حرمسرا

سفید برفی

پریای من

 به پایانم کشاند آغاز تو

 فصل پنجم عاشقانه هایم

گرگ هایی به نام مرد

قاف  عشق

دلربای من

تندیسگر عشق


رمان های شادی داوودی
قصه عشق ( شادی داوودی )
 شطرنج عشق  ( شادی داوودی )
عشق با تو در رویا  ( شادی داوودی )
خورشید  ( شادی داوودی )
به یاد مانده ( شادی داوودی )
پرستار مادرم ( شادی داوودی )


آوای  عشق

مثلث  دو گوش

زوال اطلسی ها

عشق  یوسف

سفر به دیار عشق

یاسمین ( م - مودب پور )

 شعله شب

بی بهانه

باور  ندارم

واحد رو برویی

مسخ عسل

پژوا  و  پژمان ( 1 ) جلد اول

یک SMS

عروسک کوکی

انتقام  ما

دنیا پس از دنیا

خواب زده

ساحل آرامش

همسایه  من

خوشبختی های کوچک

عشق تو پس کوچه های تعصب

گنجینه عشق ( اکرم واحدی )

وحشت  با  ارواح

معشوقه شیطان

ورطه

آوای  فاخته

زیتون

می گل ( 1  پرنیان
می گل ( 2 )   پرنیان
می گل ( 1 و 2 ) هر دو جلد - پرنیان
می گل ( 1 و 2 ) اف بوک

غم و عشق

آدم دزدی به بهانه عشق

قلب عاشق

عشق و سنگ ( 1 ) جلد اول
جلد دومش  بزودی قرار داده میشود

بانوی  قصه

انتقام گر

 آدم  و حوا ( 1 ) جاد اول
آدم  و حوا ( 2 ) جلد دوم

نازکترین حریر نوازش

ساختمان دو واحده

خون و عشق

زمین به شکل احمقانه ای گرد است

دوراهی عشق و هوس

 دالیت

سوخته دامانم

 هوس و گرما

 زیبای عرب

 فرشته من

 روز نود و سوم

زیبای فراموش شده

سه قطره خون ( صادق هدایت )

حکم دل ( نسخه کامل ) پرنیان
حکم دل ( اف بوک )

یک بار  نگاهم کن ( 1 ) جلد اول
یک بار نگاهم کن ( 2 ) برایم از عشق بگو

در مسیر آب و آتش

 تلنگر

 قشاع

 شفق

شاه لیر ( ویلیام شکسپیر ) KING  LEAR

میراث خانوم بانو

قلبی برای تپیدن

 آرمینا

 اقلیما

تکیه گاهم باش ( 1 ) جلد اول
تکیه گاهم باش ( 2 ) جلد دوم

لحظه های دلواپسی ( 1 )
لحظه های دلواپسی ( 2 نیاز به تو

نیاز به تو

قدیسه ی نجس ( 1 )
قدیسه ی نجس ( 2 ) محکومه ی شب پر گناه

 محکومه شب پرگناه

چشمهایی به رنگ عسل

 آرام  وحشی

قتل کیارش

الهه ی شرقی

رقیبان عشق

مرثیه ی عشق ( 1 )
مرثیه ی عشق ( 2 ) واهمه ی با نبودن

ازدواج اجباری

ازدواج به سبک اجباری

ازدواج خانوادگی ممنوع

ازدواج به سبک کنکوری

 آریا Aria  ( باربارا کاتلند )

هیچ وقت دیر نیست

اینجا زنی عاشقانه می بارد ( 1 ) جلد اول
اینجا زنی عاشقانه می بارد ( 2 ) جلد دوم

ویلای  وحشت

 پرنده های قفسی

سنت شکن

سیاه بازی

خشت  و  آیینـه

همین که کنارت نفس میکشم

هرگز به احساسم شلیک نکن ( 1 ) جلد اول
هرگز به احساسم شلیک نکن ( 2 ) جلد دوم

صرفا جهت اینکه خر فهم شی

عشق خجالتی من

دلواپس توام

پشت ابرهای سیاه

هیس

تب داغ گناه

صفورا

سارا

عشقم باران

 ایرسا

شاه پری حجله

 آویده

آغوش سرخ

فقط به خاطر پدر


ستاره ی  پنهان

زهر  تاوان

 تاوان بوسه های تو

گیتار  خیس

آخرین برف زمستان

آسانسور

دختری  که من باشم

انتخاب  دوم

خواب  زده

عشق بدون مانع

خیانت

مروارید های  احساس

 مرداب زندگی ( 1 ) جلد اول
 مرداب زندگی ( 2 ) جلد دوم | گل مرداب
 مرداب زندگی ( 1 و 2 ) هر دو جلد - یکجا

طلاهای این شهر ارزانند  پرنیان  + کتابچه

 رسوب

راز  یک  سناریـو

روبای خیس چشمات

جرات یا حقیقت

 ارباب

 هستی من

عاشقان کوچک

زنانه یا مادرانه

طلوع از مغرب | پرنیان
طلوع  از مغرب | کتابچه

دروغ شیرین

فقط من فقط تو

همسایه مغرور من

 بمون کنارم ( 1 ) جلد اول
 بمون کنارم ( 2 ) جلد دوم
 بمون کنارم ( 1 و 2 ) هر دو جلد - یکجا

شیاطین سیاه فرشتگان سفید آدم های خاکستری

عشق و آتش

جان و شوکران

 همخونه

 پانتی بنتی

 پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان

  * * * *
رمان های هما پور اصفهانی

 قرار نبود

توسکا

جدال  پر  تمنا

روزای بارونی

 افسونگر | پرنیان + کتابچه + افبوک

 تقاص |  پرنیان + کتابچه + افبوک

  * * * *
 از خیانت تا عشق ( 1 ) جلد اول
 از خیانت تا عشق ( 2 ) جلد دوم
  هر دو جلد - بکجا


 در همسایگی  گودزیلا

 ناگفته ها

این مرد ارباب است

 پنجره

 بن بست

 تاوان گناه

تاوان گناه خواهرم

 تاس عشق

همسایه من

بگذار آمین دعایت باشم

 اسطوره

تلافی . . و اما عشق

خداحافظ زندگی

روشنایی .. مثل آیدین

هفت پسر , هفت دختر

راننده سرویس

عمر هیچ درختی ابدی نیست

 شهرزاد قصه گوی من ( 1 ) جلد اول
شهرزاد قصه گوی من ( 2 ) جلد دوم | هزار و یک شب گناه من
 هر دو جلد - بکجا

 تو سهم منی

تمنا برای نفس کشیدن

 دوئل دل

حصار تنهایی من

روستای پر ماجرا ( 1 ) جلد اول
روستای پر ماجرا ( 2 ) جلد دوم | فقط بخاطر عشق

 دختر جن زده

قاتل سریالی ( 1 ) جلد اول
قاتل سریالی ( 2 ) جلد دوم | مرده شور
  هر دو جلد بصورت یک کتاب


خلسه منفی

تمنای وصال

کفش قرمز

 آتش افزار گمشده ( 1 ) جلد اول
 آتش افزار گمشده ( 2 ) جلد دوم | اتحاد گرگینه ها
 آتش افزار گمشده ( 3 ) جلد سوم | عناصر موروثی
آتش افزار گمشده ( 1 - 2 - 3 ) هر سه جلد - بکجا


 چشم برزخی ( 1 ) جلد اول
 چشم برزخی ( 2 ) جلد دوم | والهالا
 چشم برزخی ( 3 ) جلد سوم | برخاست
 چشم برزخی ( 1 - 2 - 3 ) هر سه جلد - یکجا

در امتداد حسرت

برده رقصان The Slave  Dancer

 زندگی ترمه

 منی دیگر

 عسل تلخ

  طنین

یک روز با ما , یک روز بر ما

مجموعه (7) جلدی هری پاتر Harry Potter
1 ) هری پاتر و سنگ جادو
2 ) هری پاتر و تالار اسرار
3 ) هری پاتر و زندانی آزکابان
4 )هری پاتر و جام آتش
5 ) هری پاتر و محفل ققنوس
6 ) هری پاتر و شاهزاده دورگه
7 )
هری پاتر و یادگاران مرگ

بعد از آن شب ( Adter  The  Night )

تله موش ( آگاتا کریستی ) The Mouse Trap

مرلین

ماسک نفرین شده ( The hunted mask )

رنان کوچک ( پرنیان )
زنان کوچک ( کتابچه )

کتاب های جدید بزودی اضافه خواهد شد

برنامه my irancell برای گوشی جاوا
 نسخه اول my irancell.jar
نسخه دوم may irancell.jad

مرورگرهای زیر را در گوشی جاوا خود نصب کنید و از طریق آن وارد سایت  شوید و دانلود کنید

نسخه های فارسی
مرورگر مینی اپرا 8 فارسی
مرورگر مینی اپرا 7.1 فارسی
مرورگر مینی اپرا 4.5 فارسی
نسخه های انگلیسی
مرورگر مینی اپرا 7.1 انگلیسی
مرورگر مینی اپرا 4.5 انگلیسی


مجموعه دیوان  دیوان  اشعار  نسخه جاوا

شاهنامه فردوسی
کلیات سعدی
خمسه نظامی
دیوان خواجه حافظ شیرازی
دیوان حافظ ( نسخه دیگر )
دیوان حافظ ( نسخه دیگر )
دیوان سنایی غزنوی
دیوان پروین اعتصامی
دیوان ناصر خسرو
دیوان  افضل الدین خاقانی
دیوان رهی معیری
دیوان سلمان ساوچی
دیوان بیدل دهنوی
دیوان شهریار
دیوان پروین اعتصامی ( کتابچه )
دیوان پروین اعتصامی
دیوان فروغ فرخزلذ
دیوان فروغ فرخزلذ ( کتابچه )

 تقویم 1395  برای گوشی جاوا صفحه بزرگ

تقویم باد صبا 1395 + اذان گو | جاوا

تقویم 1395 جاوا

مدل ژست های عروس و داماد (  کتابچه تصویری )

 کتاب آموزش یوگا Yoga ( تصویری )
 آموزش یوگا ( 1 )
آموزش یوگا ( 2 )
آموزش یوگا ( 3 )


 تنعبیر خواب ( 176x220 )
تعبیر خواب ( 240x320 )


کتاب راهنمای رشته های دانشگاهیی1 جاوا
کتاب راهنمای رشته های دانشگاهیی2 جاوا
کتاب راهنما کنکور


دیکشنری زیان ها  بصورت کتاب جاوا کتاب های  همسر داری

راطه زناشویی - جاوا
دانستنیهای زناشویی - جاوا
ارتباط زناشویی - جاوا
روانشناسی زناشویی - جاوا

کتاب های مذهبی  ( جاوا  کتابچه )

 کتاب صحیفه

مفاتبح الجنان

نهج البلاغه

کتاب قران _ جاوا
کتاب قرآن عربی فارسی
کتاب  قرآن نسخه دیگه

 احادیث امام علی

99 اسم الله

نام های ایرانی


دانلود بهترین مسنجر های گوشی جاوا  جهت ارتباط با ما و دریافت کتاب
نیمباز جاوا صفحه کوچک  ( : سونی اریکسون )
نیمباز نوکیا و سامسونگ لمسی جاوا
نیمباز نوکیا و سامسونگ  غیر لمسی جاوا
توگو مسنجر جاوا
پالرینگو مسنجر جاوا
فریم مسنجر جاوا
مکسیت مسنجر جاوا

آمورش 5 مسنجر  جاوا  بالا  بصورت کتاب جاوا - کتابچه

دانلود آموزش

نکته : مسنجر فریم فعلا مسدود شده

بازی جذاب Sims3 برای گوشی جاوا


 جهت دانلود کتاب های رمان برای انواع گوشی های موبایل و کمپیوتر هم اکنون به کانال کتاب ما در تلگرام بپیوندید

کانال کتاب تلگرام

telegram.me/goldjar


  نسخه های آندروید apk - آیفون epub - و تبلت و پی دی افpdf
 این کتاب ها هم در کانال کتاب تلگرام ما موجود است

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی